2019


02.01.                         Fermeture café du Commerce Rouspert

 

03.02.                         Generalversammlung Musek Concordia Rouspert

10.02.                         Generalversammlung OJE zu Uesweller

 

02.03.                         Opriichten Theaterbühn

03.03.                         Fuesemzuch Ralingen  

04.03.                         Ufank Prouwen Jugendensemble  

09.-10.03.                  Opriichten Theaterbühn

29 & 30.03.               Theater

31.03.                         Ofriichten Theater

 

20.04.                         Grillen beim cactus Iechternach

27.04.                         Concert enner Frenn zesummen mat der Harmonie Useldange

 

12.05.                         Kommioun Rouspert

13.05.                         Concert Ralingen

 

09.06.                        Concert Mondorf 13.00 Auer

10.06.                        Concert Bech 14.30 Auer

11.06.                        Sprangprozessioun

23.06.                        Nationalfeierdag

30.06.                        Fronleichnamsprozessioun

 

07.07.                        Concert Schleeschen Iechternach

13.07.                        ABBA IN CONCERT a Kader vum Museksfest

14.07.                        Museksfest

19.07.                        Concert Camping Rouspert

21.07.                        Ofschlossgrillen ob der Sauer zu Rouspert

 

03.08.                        Jailhouse Rock

18.08.                        Krautweschdag & Kirmes Girsterklaus & Henkel

 

02.09.-07.09.            Museksstage OJE mat Ofschlossconcert

16.09.                        Prouwenufank

 

13.10.                        Kirmes Rouspert

 

15.11.-17.11.            Prouwenweekend

30.11.                        Empfang Kleeschen Rouspert

 

26.12.                       Concert