Agenda 2021


   
Theater (Reemerhof Rouspert) 12&13.03
   
Concert ënner Frënn zesumme mat der Bech-Berbuerger Musek(Reemerhof Rouspert) 24.04
   
Nowues on Stage am Kader vum Museksfest (Sauerpark Rouspert) 10.07
Queen am Kader vum Museksfest (Sauerpark Rouspert) 10.07

Museksfest (Sauerpark Rouspert)

11.07
   
Chrëschtconcert (Reemerhof Rouspert) 26.12