Agenda 2021


   
Theater (Reemerhof Rouspert) rapporté 12&13.03
   
Concert ënner Frënn zesumme mat der Bech-Berbuerger Musek(Reemerhof Rouspert) rapporté 24.04
   
Assemblé générale 11.06
Videoopnam fir Nationalfeierdag (sauerpark Rouspert)  
   
Nowues on Stage am Kader vum Museksfest (Sauerpark Rouspert) annulé 10.07
Queen am Kader vum Museksfest (Sauerpark Rouspert) rapporté 10.07

Museksfest (Sauerpark Rouspert)

11.07

Concert Camping Rouspert

12.07
   
Hämmelsmarsch Klaus / Hénkel 22.08
   
Hämmelsmarsch Rouspert 10.10
   
Chrëschtconcert (Reemerhof Rouspert) annulé 26.12