Mir stellen eis firVice-Président an Caissier :

Pol Sonveau, passionéierten Trompettist


Secretairin :

Michèle Schiltz, aktiv an der Klarinett


 

 

Daleiden Lisa : Organisation intern Reesen / Ausflich

 

Girst Aly : Technik, Organisatioun vun Manifestatiounen

 

Girst Emile

 

Girst Solange : Uniformen, Catering

 

Osweiler Lou : Publicitéit / Sponsoring

 

Schiltz André:  Eirenprésident

 

Schiltz Claudine : Archivarin

 

Schiltz Martine : Jugendarbecht / Noutefrupserten

 

Schroeder Jean-Claude : Instrumenter