Mir stellen eis fir


Président :

Jean-Paul Krippes, als aktive Musikant spillt hien säit fréier Kandheet  mat Leidenschaft Saxophon an der rousperter Musek.


Vice-Président an Caissier :

Pol Sonveau, passionéierten Trompettist


Secretairin :

Michèle Schiltz, aktiv an der Klarinett


 

 

Girst Aly : Technik, Organisatioun vun Manifestatiounen

 

Girst Emile

 

Girst Solange : Uniformen, Präsenzen an Catering

 

Osweiler Lou :

 

Schiltz André:  Eirenprésident

 

Schiltz Claudine : Archivarin

 

Schiltz Martine : Jugendarbecht / Noutefrupserten, Publicitéit

 

Schroeder Jean-Claude : Instrumenter, Réalisatioun vun Manifestatioun